سازمان بین المللی کار (ILO) از سال 2003 با هدف پیشگیری از حوادث و بیماریهای شغلی مراسمی را در روز 28 آوريل مصادف با 8 اردیبهشت ماه برگزار می کند.  براي روز جهانی بهداشت حرفه ای در سال 2015 ميلادي، بر اساس اجماع بین المللی، شعار " مشاركت در ايجاد فرهنگ پيشگيري در سلامت شغلي "  انتخاب و اعلام شده است.

  بنابراین سازمان بین المللی کار شعار این سازمان برای روز ایمنی و بهداشت کار سال 2015 را :

 
 "پیوستن جهت ساختن فرهنگ پیشگیری در ایمنی و بهداشت "

 

Join in building a culture of prevention on OSH